Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Vyr. buhalterio pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Vyr. buhalterio pareigos

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOS

 

1.      Teisingai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, Įmonėje taikomus apskaitos standartus, Įmonės buhalterinės apskaitos politiką ir kitus teisės aktus tvarkyti Įmonės buhalterinę apskaitą.

2.      Teikti pasiūlymus Finansų skyriaus vadovui dėl Įmonės buhalterinės apskaitos politikos keitimo.

3.      Užtikrinti savalaikį teisingų finansinių Įmonės duomenų teikimą valstybės institucijoms pagal pareikalavimą bei įstatymų numatyta tvarka.

4.      Laiku ir teisingai parengti finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinius bei pateikti suderinti Finansų skyriaus ir Įmonės vadovui. Patvirtintas ataskaitas teikti reikiamoms valstybės institucijoms.

5.      Vykdyti atsiskaitymų su kreditoriais kontrolę. Laiku suformuoti pavedimus Įmonės kreditoriams, pateikti pavedimus pervedimui, naudojant banko programas.

6.      Teisingai ir laiku apskaičiuoti Įmonės darbuotojų darbo užmokestį, viršvalandžius ir jiems skiriamus priedus.

7.      Užtikrinti sąskaitų už suteiktas paslaugas ir (ar) parduotas prekes parengimą ir pateikimą klientams.

8.      Teisingai ir laiku apskaičiuoti socialinio draudimo, garantinio fondo ir gyventojų pajamų mokesčio įmokas į valstybės biudžetą, pateikti reikiamas su Finansų skyriaus vadovu suderintas deklaracijas bei suformuoti pavedimus mokesčių mokėjimui.

9.      Teisingai ir laiku paruošti ir pateikti kitas su Finansų skyriaus vadovu suderintas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus privalomas pateikti mokestines deklaracijas, suformuoti mokesčių įmokų pavedimus.

10.   Esant poreikiui, suderinus su Finansų skyriaus vadovu įnešti ir išimti lėšas iš Įmonės sąskaitų bankuose.

11.   Įmonės vadovo nustatyta tvarka dalyvauti inventorizacijoje.

12.   Tinkamai saugoti savo žinioje esančius dokumentus, Įmonėje nustatyta tvarka juos perduoti Įmonės archyvui.

13.   Kontroliuoti, kaip laikomasi materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo tvarkos.

14.   Užtikrinti Įmonės uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų teisingą apskaitą.

15.   Atlikti Įmonės finansų kontrolę, kaip tai numato Įmonės vadovo patvirtintos finansų kontrolės taisyklės.

16.   Peržiūrėti ir vizuoti Įmonės veikloje pasirašomus dokumentus, kurie yra tiesiogiai susiję su Įmonės buhalterine apskaita.

17.   Rengti pasiūlymus dėl vidinių Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo procesų tobulinimo. Teikti pasiūlymus Finansų skyriaus vadovui apsvarstyti bei tvirtinti.

18.   Bendradarbiauti su finansinį auditą atliekančios įmonės auditoriais, laiku suteikti visą reikiamą informaciją ir dokumentus.

19.   Pranešti Finansų skyriaus vadovui ar Įmonės vadovui apie bet kokius įtartinus Įmonės darbuotojų veiksmus, kurie susiję ar gali būti susiję neteisėtomis ūkinėmis operacijomis ar su neteisingu apskaitos dokumentų surašymu.

20.   Atlikti kitas tiesioginio vadovo ar Įmonės vadovo pavestas užduotis.