Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Teisininko pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Teisininko pareigos

TEISININKO PAREIGOS

 

 Teisininkas, vykdydamas Bendrosiose nuostatuose suformuluotą savo pareigybės esminį vaidmenį:

1.      analizuoja Įmonės ūkinės veiklos teisinį pagrįstumą, nustato klaidas, numato, kaip teisiškai teisingai išspręsti ūkines-finansines-administracines ir kitas problemas;

2.      rengia Įmonės veiklai reikalingas sutartis, dalyvauja derybose, atstovaujant Įmonės interesus, vizuoja Įmonės rengiamus dokumentus pagal kompetenciją;

3.      analizuoja Įmonės lokalinių teisės aktų (instrukcijų, nuostatų, metodikų ir kt.) projektus, juos teisiškai įvertina ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;

4.      kontroliuoja, ar atitinka teisinių norminių aktų reikalavimus darbo santykius reglamentuojantys dokumentai (įsakymai ar potvarkiai dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimų, nuobaudų skyrimo ir kt.);

5.      pagal įgaliojimą atstovauja Įmonę visų instancijų teismuose, valstybės ir valdžios institucijose, santykiuose su kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

6.      nagrinėja materialinės atsakomybės sutarčių teisinį pagrįstumą, sprendžia Įmonės turtinius santykius;

7.      dalyvauja rengiant Įmonės darbuotojų pareiginių nuostatų projektus,

8.      rengia dokumentus skolų, delspinigių, neapmokėtų vekselių išieškojimui, juos pristato teismui;

9.      tiria Įmonės darbuotojų ir kitų institucijų skundus, pretenzijas, pageidavimus ir pasiūlymus, juos analizuoja, rengia atsakymų projektus;

10.   informuoja Įmonės darbuotojus apie naujai priimamus įstatymus, jų pakeitimus ir papildymus, susijusius su Įmonės vykdomos veiklos specifika;

11.   konsultuoja Įmonės darbuotojus teisiniais klausimais;

12.   dalyvaujant tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir avarijas, pateikia savo pastabas;

13.   sprendžia visus Įmonės teisinius klausimus ir pateikia savo išvadas;

14.   Vykdo kitas tiesioginio vadovo ir Įmonės direktoriaus pavestas funkcijas.

15.   Įmonės vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka ar Įmonės vadovo nurodymu teikia ataskaitas apie jam priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą;

16.   nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją;

17.   saugo suteiktus Įmonės informacinius išteklius ir turtą;

18.   rūpinasi Įmonės ir savo, kaip Įmonės atstovo, įvaizdžiu.