Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Teisinė bazė

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Kodėl mes   Pradžia   SVDPT   Pradžia   Teisinė bazė

 

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS „INFOSTRUKTŪRA“ VEIKLĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMŲ ĮMONEI PAVESTŲ SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 1. 2014 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas Nr. XII-1428
 2. 2011 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymas Nr. XI-1807.
 3. 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135.
 4. 2002 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas Nr. IX-1132.
 5. 1999 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas Nr. VIII-1443.  
 6. 1998 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas Nr. VIII-729.                                                                                                       
 7. 1996 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas Nr. VIII-49.
 8. 1994 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas Nr. I-722.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

 1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos  Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.
 2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimas Nr. 27 „Dėl atlyginimo už saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. 406 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“.      
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 849 „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programoje, kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonėje“. 
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 metais programos patvirtinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos ministerijų ministrų, įstaigų prie ministerijų, kitų įstaigų vadovų įsakymai

 

 1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-135 „Dėl Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo“.
 2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-128 „Dėl Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo tvarkytojui valstybės įmonei „Infostruktūra“ mokamo atlyginimo už naudojimąsi Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu dydžių patvirtinimo“.
 3.  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-1282 „Dėl įgaliojimo tvarkyti saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą“.
 4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-687 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.
 5. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.       
 6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“.                                                            
 7. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-1013 „Dėl Viešųjų ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir elektroninės informacijos prieglobos paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“.                                                                                             
 8. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 1V-1104 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“.                                                                                                                                                  
 9. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 1V-854 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.
 10. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1V-824 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“.
 11. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-340 „Dėl bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“.
 12. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VA-198 „Dėl kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.
 13. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-410 „Dėl interneto adresų sričių gov.lt ir lt.eu-admin.net administravimo“.
 14. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-50 „Dėl elektroninio keitimosi duomenimis su Europos Sąjungos ir valstybių narių administracijomis taisyklių patvirtinimo“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 15. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų miniserijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikos leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“.                                                                         
 16. Ryšių informatikos ministerijos 1996 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 83 „Dėl valstybės institucijų kompiuterių tinklo eksploatavimo“.                                                                                                                                                

 

Valstybės įmonės „Infostruktūra“ direktoriaus įsakymai

 

 1. VĮ „Infostruktūra“ direktoriaus 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-99 „Dėl valstybės institucijų kompiuterių tinkle (VIKT) paslaugų įkainių patvirtinimo“.
 2. VĮ „Infostruktūra“ direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-78 „Valstybės institucijų kompiuterių tinklo (VIKT) paslaugų teikimo taisyklės“. 

 

ES teisės aktai

 

 1. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2240, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (Tekstas svarbus EEE).
 2. 2013 m. vasario 7 d. Bendras komunikatas Europos parlamentui, tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategija. Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė /* JOIN/2013/01 final*/.                                                                                                 
 3. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/387/EC „Sąveikių visos Europos e-valdžios paslaugų tiekimas viešosioms administracijoms, verslui ir piliečiams“.                                                                                                                                                                                                                                                            
 4. 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos susitarimo memorandumas dėl Lietuvos dalyvavimo bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programoje (IDA).